Ante-Projecto

DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA VALL DE LORD.
Projecte pilot de gestió forestal conjunta, inclusiva i educativa.
Document d’avant-projecte.

Promotors del projecte: Ajuntaments de la Coma i la Pedra, Guixers i Sant Llorenç de Morunys i Associació de propietaris forestals de la Vall de Lord.

 1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
  1. Introducció / Descripció del projecte i justificació. Descripció del punt de partida, necessitats i reptes que justifiquen el projecte.
  2. Antecedents
  3. Alineació amb l’estratègia europea i estatal (flagships, elements de valoració i polítiques tractores del Pla estatal de recuperació, transformació i resiliència)
  4. Actors implicats en la definició i l’execució (líders, socis i col·laboradors)
 2. OBJECTIUS I IMPACTES ESPERATS
  1. Objectiu estratègic
  2. Objectius específics
 3. METODOLOGIA
  1. Diagnosi del sector forestal a la Vall de Lord
  2. Propostes estratègiques per a la dinamització del sector agro-forestal
 4. DIAGNOSI DEL MEDI
  1. Territori forestal: La Coma i la Pedra
   1. Descripció
   2. Condicionants generals de gestió forestal
   3. Vocacions i objectius generals de la gestió forestal
   4. Directius generals per espècies
   5. Models silvícoles
  2. Territori forestal: Guixers
   1. Descripció
   2. Condicionants generals de gestió forestal
   3. Vocacions i objectius generals de la gestió forestal
   4. Directius generals per espècies
   5. Models silvícoles
  3. Territori forestal: Sant Llorenç de Morunys
   1. Descripció
   2. Condicionants generals de gestió forestal
   3. Vocacions i objectius generals de la gestió forestal
   4. Directius generals per espècies
   5. Models silvícoles
 5. RECURSOS FORESTALS
  1. Recursos forestals
  2. Existències totals acumulades i produïdes anualment per espècie
  3. Existències per hectàrea en funció de l’espècie principal
 6. LA GESTIÓ FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ DELS INCENDIS – ZONES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA
 7. EL PASTURATGE PRESCRIT O PASTURATGE TÈCNIC – LA SILVOPASTURA
  1. La importància de la pastura al bosc en la prevenció dels incendis
  2. Línies de treball
  3. Tipus d’infraestructures a gestionar amb el pasturatge tècnic
  4. Pla de pasturatge estratègic
  5. Valoració de l’impacte
 8. LA MILLORA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL SECTOR FORESTAL LOCAL
 9. FOMENT DE L’ÚS DE LA BIOMASSA FORESTAL PER A PRODUCCIÓ D’ENERGIA VERDA
 10. CREACIÓ D’OCUPACIÓ
 11. FORMACIÓ FORESTAL ESPECIALITZADA
 12. EDUCACIÓ AMBIENTAL
 1. La transició cap a un model basat en la bioeconomia
  1. Línies de treball
  2. Valoració de l’impacte
 2. EXPORTACIÓ DEL MODEL I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
 3. VALORACIÓ ECONÒMICA
  1. Costos de les actuacions forestals
  2. Preus de la fusta, la llenya i la biomassa
  3. Pressupost del projecte
 4. CALENDARITZACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE
 5. ANNEXOS
  1. Contracte tipus
  2. Estatuts models
  3. Models silvícoles
  4. Plec de condicions tècniques
 6. CARTOGRAFIA
  1. Plànol de situació
  2. Plànol altitudinal
  3. Plànol de pendents
  4. Plànol d’orientacions
  5. Plànol litològic
  6. Plànol de tipologies forestals arbrades
  7. Plànol de cobertes del sòl
  8. Plànol de superfície ordenada
  9. Plànol de les zones d’actuació prioritària
  10. Plànol d’espais naturals protegits i boscos singulars
  11. Plànol de conreus i pastures
 7. BIBLIOGRAFIA