Silvopastura

  • Redactar i implementar un pla de pasturatge tècnic.
  • Recuperar antigues zones de pastura oberta i crear espais de pastura arbrada.
  • Assessorar i facilitar el maneig dels ramats amb l’objectiu de controlar la vegetació arbustiva i el combustible d’escala en punts clau. (prevenció d’incendis forestals).
  • Augmentar el rendiment pascícola del bosc i el rendiment carni dels ramats.
  • Facilitar la implantació dels ramats a la zona, posant en contacte ramaders i propietaris forestals.
  • Valoritzar el bosc com a recurs multi-funcional i augmentar-ne la biodiversitat intrínseca.
  • Contribuir a la mitigació del canvi climàtic global.