Manifest igualtat

L’Associació Forestal de la Vall de Lord vol posar de manifest el seu compromís en l’impuls de mesures que facilitin el canvi cultural necessari per avançar cap a l’equitat de gènere i en línia del que apunta l’objectiu numero 5 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible l’ONU). Amb aquest motiu impulsen el següent decàleg:

  1. Donem visibilitat a les dones i treballem per a incloure-les de manera sistematica en els organs de govern, junta i comissions, vetllant perquè s’estengui aquesta visibilitat a tots els actes que s’organitzin o on hi hagi representació tot garantint-ne sempre la paritat.

  2. Utilitzem una comunicació i un llenguatge no sexista, que es tradueix, entre altres, en l’ús del concepte genèric.

  3. Treballem en el foment de l’equitat laboral a la agricultura, ramaderia i gestió del bosc, tot posant en evidencia dades i indicadors d’equitat que ajudin a reduir les situacions discriminatories en els sectors industrials, serveis i administració pública.

  4. Donem a conèixer el present decaleg a totes les empreses i institucions amb les quals es té vinculació, amb la voluntat que també impulsin la divulgació d’indicadors i el desenvolupament de plans d’acció per avançar cap a la paritat.

  5. Promovem l’equitat a totes les aliances que s’estableixin des de l’Associació Forestal de la Vall de Lord.

  6. Donem a conèixer referents femenins que reflecteixin i difonguin el paper de les dones en el sector forestal, agricultura i ramaderia.

  7. Potenciem la figura de mentores que acompanyin a les dones en el seu procés d’incorporació al mercat laboral.

  8. Treballem per a fomentar les vocacions Iligades als camps de la agricultura, ramaderia i forestal en totes etapes eductives, principalment entre les nenes i noies.

  9. Treballem per fomentar la diversitat social i cultural en tots els àmbits, també en el foment del talent femení en l’entorn de la agricultura, ramaderia i forestal.

  10. Donem un suport especial a les persones afectades en tota situació de discriminació per raons de gènere, socials o culturals dins de l’àmbit laboral, així com en qualsevol cas de violència contra les dones.

Els integrants de l’Associació Forestal de La Vall de Lord ens comprometem a complir aquest decaleg. Perquè només amb la implicació de tots i totes farem el canvi necessari per a contribuir en la construcció d’una societat més igualitaria, més equitativa i més justa.